SK|EN

napríklad Éric Jean Charles Biguet alebo Branislav Ďurajka

Ing. Zuzana Bednárová

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 920 308 712,39  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2006
 
9 060 457,58
2007
 
52 567 202,52
2008
 
1 145 510,26
2009
 
148 729 384,78
2010
 
160 168 169,42
2011
 
61 055 471,33
2012
 
56 433 145,17
2013
 
80 424 786,33
2014
 
146 865 453,33
2015
 
203 859 131,67
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 920 308 712,39 9 060 457,58 52 567 202,52 1 145 510,26 148 729 384,78 160 168 169,42 61 055 471,33 56 433 145,17 80 424 786,33 146 865 453,33 203 859 131,67
Prokurista >>
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.
Mlynské nivy 61/A, Bratislava, 82015, Slovenská republika
IČO 31355161
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
25801 - VBP
257/2015
MH Invest, s.r.o. 123 098 662,00 EUR bez DPH Príprava strategického parku Nitra
13086 - VSP
122/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 11 530 000,00 EUR bez DPH Kanalizácia a ČOV Sereď
10019 - VSP
92/2015
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 8 956 945,00 EUR bez DPH VD Kráľová – rekonštrukcia pravostrannej hrádze
7189 - VSP
66/2015
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 7 685 000,00 EUR s DPH Vybudovanie špecializovaných pracovísk pre Univerzitný park v objekte TÚ LF UPJŠ v Košiciach,
5489 - VSP
49/2015
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 18 849 927,00 EUR bez DPH Šurany - kanalizácia a ČOV
8392 - VSP
76/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 979 709,00 EUR bez DPH Zelený most na diaľnici D2 – Moravský Svätý Ján
1671 - VSP
15/2015
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 189 349,00 EUR bez DPH R1 Vlčkovce - Križovany nad Dudváhom, protihlukové opatrenia
2925 - VUP
25/2015
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 13 855 373,00 EUR bez DPH Sústava na odkanalizovanie a čístenie odpadových vôd v okrese Prievidza I. etapa
2158 - VSP
19/2015
Slovenská technická univerzita v Bratislave 15 594 000,00 EUR s DPH Revitalizácia objektov FEI STU
00077 - VRP
5/2010
Slovenské elektrárne, a.s. 87 829 996,00 EUR bez DPH Projekt dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce - C04 Repasie, vylepšenie a dokončenie hlavných konštrukcií/stavebných objektov.
8725 - VBP
110/2013
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 250 416,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Malej scény Štátneho divadla v Košiciach – doplňujúce práce
13297 - VUP
143/2013
Žilinský samosprávny kraj 1 255 300,00 EUR s DPH Zníženie energetickej náročnosti budov - zateplenie a výmena okien - NsP Čadca.
16913 - VUP
202/2013
Nemocnica svätého Michala, a. s. 34 246 104,00 EUR s DPH Výstavba Nemocnice svätého Michala, a.s..
07444 - VRP
245/2009
Slovenské elektrárne, a.s. 3 698 376,00 EUR bez DPH Projekt dostavby 3. a 4. bloku JE Mochovce - C01 Rekonštrukcia striech hlavných objektov.
20075 - VSP
169/2014
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 12 591 896,00 EUR bez DPH Modernizácia údržbovej základne DPB, a.s.
8888 - VSP
99/2014
Univerzita Komenského v Bratislave 11 108 349,00 EUR s DPH Martinské centrum pre biomedicínu
12524 - VSP
125/2014
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 55 320 665,00 EUR s DPH Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča
6340 - VUP
77/2014
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 16 393 200,00 EUR s DPH Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Kežmarok
6339 - VSP
77/2014
City-Arena a.s. 13 199 870,00 EUR bez DPH Výstavba SO B03 - Štadión Antona Malatinského
2729 - VSP
43/2014
Univerzita Komenského v Bratislave 3 767 984,00 EUR s DPH Vybudovanie novej vzdelávacej základne pre modernú výučbu medicíny a nelekárskych študijných odborov pre
19432 - VUP
239/2013
Košický samosprávny kraj 2 099 901,00 EUR s DPH DSS Ramirez - rekonštrukcia domova sociálnych služieb
108 - VSP
4/2014
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 48 915 189,00 EUR bez DPH Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie v mikroregióne Bodva.
16710 - VBP
200/2013
Rozhlas a televízia Slovenska 825 329,00 EUR s DPH Stavebné úpravy objektu zdravotného strediska a stravovacieho zariadenia Rozhlasu a televízie Slovenska -
15234 - VSP
175/2013
Mesto Detva 566 850,00 EUR s DPH Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Detviansky potok v Detve
15802 - VSP
186/2013
Slovenská správa ciest 2 662 546,00 EUR s DPH Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy
11846 - VSP
130/2013
Letisko Poprad - Tatry, a.s. 2 623 016,00 EUR bez DPH Odletová hala
7865 - VSP
99/2013
Slovenská technická univerzita v Bratislave 21 108 451,00 EUR bez DPH SO 105 Pracoviská Materiálového Výskumu s Laboratóriami vrátane jeho pripojenia na areál
6904 - VSP
86/2013
Rozhlas a televízia Slovenska 1 530 045,00 EUR bez DPH Stavebné úpravy objektu zdravotného strediska a stravovacieho zariadenia Rozhlasu a televízie Slovenska
648 - VUP
11/2013
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 20 199 500,00 EUR bez DPH Odkanalizovanie podunajskej časti bratislavského regiónu, Intenzifikácia a modernizácia ÚČOV Vrakuňa.
15606 - VUP
245/2012
Obec Marcelová 5 809 987,00 EUR bez DPH Odkanalizovanie obce Marcelová
13099 - VUP
209/2012
Banskobystrický samosprávny kraj 171 000,00 EUR s DPH SOŠ technická Lučenec - rekonštrukcia budovy internátu
14843 - VSP
236/2012
ZDRUŽENIE PRE CENTRÁLNE OBSTARÁVANIE 4 890,00 EUR bez DPH Zatepľovanie budov
13266 - VBP
212/2012
Mesto Levoča 344 421,00 EUR s DPH Hnedá priemyselná zóna Levoča - Juh - nepredvídané náklady
10192 - VUP
166/2012
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 749 194,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia Malej scény Štátneho divadla v Košiciach
10005 - VUP
163/2012
Obec Koprivnica 529 982,00 EUR bez DPH Úprava Klinského potoka v obci Koprivnica
09426 - VUP
153/2012
Banskobystrický samosprávny kraj 1 130 730,00 EUR s DPH Stredná odborná škola obchodu a služieb Banská Štiavnica - rekonštrukcia energetického hospodárstva.
08107 - VUP
134/2012
Mesto Sládkovičovo 14 717 672,00 EUR s DPH Sládkovičovo kanalizácia a ČOV
05617 - VUP
95/2012
J&M consulting s.r.o. 6 197 229,00 EUR bez DPH Recyklačné centrum - plasty
06043 - VUP
103/2012
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 18 690 996,00 EUR bez DPH Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Spišská Nová Ves.
07336 - VUP
124/2012
Mesto Spišská Belá 2 148 809,00 EUR bez DPH Protipovodňová ochrana mesta Spišská Belá
02523 - VSP
45/2012
Mesto Levice 6 665 539,00 EUR bez DPH Výstavba a revitalizácia infraštruktúry hnedého priemyselného areálu na výrobno-servisný priemyselný park.
10460 - VUP
235/2011
Mesto SKALICA 1 863 768,00 EUR bez DPH Zariadenie pre seniorov Skalica - výstavba pavilónu pre ležiacich - stavebná časť
10855 - VUP
242/2011
Mesto Košice 2 677 108,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci na ul. Garbiarska č. 4 Košice
06398 - VSP
162/2011
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 158 616,00 EUR bez DPH Zhotovenie stavby Modernizácia vzdelávacieho zariadenia Ekonomickej univerzity vo Virte.
00309 - VSP
10/2009
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 85 916 618,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a dostavba terminálu M. R. Štefánika v Bratislave - výstavba terminálu.
07012 - VSP
176/2011
Slovenská správa ciest 36 760 684,00 EUR s DPH I/61 Trenčín - most
02546 - VUP
89/2009
Mesto Michalovce 63 565 699,00 EUR s DPH Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov, Lastomír.
02354 - VSP
82/2009
Mesto Kežmarok 2 246 004,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia a prístavba zimného štadióna v Kežmarku.
04345 - VSP
150/2009
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 448 476,00 EUR bez DPH Realizácia stavby "Univerzitná knižnica UKF v Nitre - II. etapa".
01626 - VBT
72/2007
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2 753 100,00 SK bez DPH Dodávka vystrojených betónových električkových panelov.
02585 - VUP
110/2007
Mesto Rimavská Sobota 65 880 000,00 SKK bez DPH Hala zimného štadióna, Rimavská Sobota, objekt 01.
03043 - VRP
130/2007
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 28 050 000,00 EUR bez DPH Povodie Váhu a Dunaja - odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou
03042 - VRP
130/2007
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22 218 000,00 EUR bez DPH Povodie Váhu a Dunaja - odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou
02936 - VBT
127/2007
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 632 675,00 SK bez DPH Dodávka vystrojených betónových električkových panelov.
02648 - VBT
34/2006
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 4 134 600,00 SK bez DPH Dodávka vystrojených betónových električkových panelov.
05762 - VSP
238/2008
Obec Myslina 34 509 642,00 SK bez DPH Priemyselná zóna, Myslina - I. etapa.
08443 - VUP
170/2006
Mesto Malacky 161 820 745,00 SKK bez DPH Výstavba prístupovej cesty k priemyselnej zóne Malaciek - PTPZ Eurovalley Malacky,
10341 - VBP
238/2006
Mesto Malacky 107 000 000,00 SK bez DPH Vybudovanie siete infraštruktúry PTPZ, Malacky.
06659 - VSP
225/2009
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 003 357,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia bloku D ŠD Horský park, Prokopa Veľkého 41, Bratislava.
02492 - VUP
69/2010
Obec Valaliky 1 584 312,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia ZŠ Valaliky.
02194 - VSP
61/2010
Mesto Trenčín 1 159 392,00 EUR s DPH Rekonštrukcia ZŠ Ul. Hodžova 37, Trenčín
03133 - VSP
87/2010
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 15 997 284,00 EUR bez DPH Dobudovanie kanalizácií a ČOV pre aglomeráciu Stará Ľubovňa.
02865 - VUP
78/2010
Mesto Michalovce 1 400 059,00 EUR s DPH Rekonštrukcia a modernizácia II. Základnej školy na ulici Švermova 6 v Michalovciach.
04253 - VSP
124/2010
Mesto Trenčín 799 862,00 EUR s DPH Rekonštrukcia ZŠ Ul. Novomeského 11, Trenčín
03888 - VSP
111/2010
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 169 887,00 EUR s DPH Rekonštrukcia Hasičskej stanice Rožňava
06694 - VUP
203/2010
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 10 993 131,00 EUR bez DPH Kanalizácia a ČOV Važec
06693 - VUP
203/2010
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 11 988 241,00 EUR bez DPH Kanalizácia a ČOV Východná
06695 - VUP
203/2010
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. 19 489 957,00 EUR bez DPH Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš
07452 - VUP
226/2010
Mesto Šaštín - Stráže 8 479 198,00 EUR bez DPH Šaštín-Stráže splašková kanalizácia
00017 - VUP
1/2011
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 19 979 964,00 EUR bez DPH Aglomerácia Štúrovo - odvedenie a čistenie vôd
01168 - VUP
32/2011
Obec Hrnčiarovce nad Parnou 352 727,00 EUR bez DPH Prestavba a zastrešenie Š s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou
04871 - VUP
126/2011
Mesto Levoča 4 389 385,00 EUR bez DPH Hnedá priemyselná zóna Levoča - JuhVýpis spoločností bez obstarávaní