SK|EN

napríklad Aneta Žideková alebo Radoslava Sláviková Geržová

Ing. Miroslav Hric

      Suma obstarávaní pre nájdené firmy: 474 569 674,01  € (bez DPH)

Pozor! Táto osoba mohla vo firmách pôsobiť pred rokom 2005 alebo až v období po získaní zákazok. Obdobie pôsobenia človeka na jednotlivých postoch je na časovej osi vyznačené zelenou farbou. Pokiaľ ukazovateľ nie je zelený, znamená to, že osoba figurovala na niektorej z pozícií pred alebo po tomto termíne a nemusela pôsobiť vo firme v čase získania štátnych zákazok. Overte si detaily pôsobenia osôb vo firmách v OR SR a detaily obstarávaní vo vestníku verejného obstarávania.
Na čo si ešte dávať pozor?
Ako čítať výsledky?
Spoločnosti Suma obstarávaní
podľa spoločností
Suma obstarávaní podľa rokov
2005
 
21 550 988,51
2006
 
14 192 912,61
2007
 
9 064 762,56
2008
 
31 751 840,57
2009
 
192 982 643,66
2010
 
25 585 897,93
2011
 
26 799 343,83
2012
 
25 040 731,50
2013
 
10 729 164,83
2014
 
93 747 249,00
2015
 
22 902 253,17
2016
 
221 885,83
Inžinierske stavby, a. s. 474 569 674,01 21 550 988,51 14 192 912,61 9 064 762,56 31 751 840,57 192 982 643,66 25 585 897,93 26 799 343,83 25 040 731,50 10 729 164,83 93 747 249,00 22 902 253,17 221 885,83
Člen dozorného orgánu <<
Člen dozorného orgánu <<
Člen dozorného orgánu
Člen dozorného orgánu >>
Všetky sumy sú uvedené v EUR bez DPH.


Prehľad obstarávaní v grafoch


Výpis spoločností s obstarávaniami


Inžinierske stavby, a. s.
Priemyselná 6, Košice, 04245, Slovenská republika
IČO 31651402
 Obstarávanie Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
683 - VST
8/2016
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 266 263,00 EUR s DPH Obaľovaná asfaltová zmes za tepla – asfaltový betón
13079 - VST
122/2015
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 174 251,00 EUR s DPH Bitúmenova zmes obaľovaná za tepla
20706 - VBP
205/2015
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 115 657,00 EUR bez DPH CHP Vyšné Nemecké – Užhorod, rekonštrukcia – rozšírenie komunikácií a súvisiace doplňujúce práce
9317 - VSP
84/2015
Slovenská správa ciest 7 450 607,00 EUR bez DPH I/79 Trebišov – Veľaty rekonštrukcia
11641 - VSP
105/2015
Slovenská správa ciest 18 228 936,00 EUR s DPH I/65D Martin obchvat (TEN-T)
03581 - VBP
125/2009
Slovenské elektrárne, a.s. 163 000 000,00 EUR bez DPH Jadrová elektráreň Mochovce (Slovensko) 3. a 4. blok VVER 440 - dostavba jadrovej časti elektrárne a súvisiace pomocné systémy.
10286 - VSP
125/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 877 940,00 EUR bez DPH Zosilnenie vozovky privádzača D1 v úseku Prešov - križovatka D1 Haniska.
15095 - VSP
173/2013
Mesto Vranov nad Topľou 134 766,00 EUR s DPH Chodník Ul. Čemernianska - 2. etapa
10942 - VSP
115/2014
Košický samosprávny kraj 369 510,00 EUR bez DPH Zriadenie cezhraničných cyklotrás spájajúcich obce v regióne Veľkého Miliča s využitím jestvujúcich ciest
2159 - VUP
32/2014
Obec Teriakovce 4 380 000,00 EUR s DPH Teriakovce - splašková kanalizácia
1504 - VUP
18/2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 88 181 210,00 EUR bez DPH Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice
55 - VSP
2/2014
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 546 529,00 EUR bez DPH Dobudovanie stokových sietí v aglomerácii Bardejov
17565 - VSP
208/2013
Obec Lendak 593 500,00 EUR s DPH Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Lendak
16264 - VSP
195/2013
Mesto Revúca 393 191,00 EUR s DPH Modernizácia ulíc a výstavba parkovacích plôch v Meste Revúca
16337 - VSP
196/2013
Mesto Revúca 225 099,00 EUR s DPH Rekonštrukcia MK v Meste Revúca
13504 - VBP
146/2013
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 252 344,00 EUR s DPH Oprava havarijných úsekov ciest I. triedy v KSK
13595 - VSP
148/2013
Mesto Rimavská Sobota 320 738,00 EUR bez DPH Vybudovanie prístupovej okružnej križovatky a vnútroareálových komunikácií v priemyselnej zóne
7432 - VSP
93/2013
Slovenská správa ciest 7 282 036,00 EUR bez DPH Horný Zemplín rekonštrukcia, riešenie bezpečnosti cesty I/15 Sedliská - Holčíkovce
5998 - VSP
76/2013
ZDRUŽENIE PRE CENTRÁLNE OBSTARÁVANIE 15 470,00 EUR bez DPH Výstavba vodovodu a vodojemu
5534 - VSP
71/2013
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 369 175,00 EUR bez DPH Oprava mostného zvršku mosta ev.č. D1-073 Hlohovec - ľavý most
6091 - VST
77/2013
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 213 123,00 EUR s DPH Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla.
2342 - VBP
33/2013
Mesto Michalovce 424 544,00 EUR s DPH Michalovce - Mestský cintorín - Biela hora - II. etapa
13217 - VSP
211/2012
Slovenská správa ciest 688 545,00 EUR bez DPH I/67 Kežmarok prieťah oprava cesty
11945 - VSP
197/2012
Obec Nižná Myšľa 463 088,00 EUR s DPH Nájomné byty - 6 b.j.
10187 - VSP
166/2012
Slovenská správa ciest 568 307,00 EUR bez DPH I/15 Miňovce most nad riekou Ondava
10107 - VSP
165/2012
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 286 576,00 EUR s DPH Odstránenie škôd na majetku spôsobených povodňami - Most cez rieku Hornád v obci Spišské Vlachy
10108 - VSP
165/2012
Obec Štítnik 202 685,00 EUR bez DPH Regenerácia obce Štítnik
08729 - VSP
141/2012
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 332 341,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia havarijných stavov vybraných úsekov ciest PSK
08729 - VSP
141/2012
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 164 914,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia havarijných stavov vybraných úsekov ciest PSK
09014 - VUP
146/2012
Mesto Košice 709 353,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Uličky remesiel - Hrnčiarska ul., Vodná ul, Rumanova ul..
06039 - VSP
103/2012
Mesto Košice 2 096 805,00 EUR s DPH Košice, stavebná údržba pozemných komunikácií
07081 - VSP
120/2012
Slovenská správa ciest 287 589,00 EUR bez DPH I/67 a II/526 Rožňava križovatka - Štítnik
04330 - VSP
72/2012
Slovenská správa ciest 347 824,00 EUR bez DPH I/68 Budimír prieťah
04804 - VSP
81/2012
Obec Letanovce 549 967,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia miestnych komunikácií
03500 - VSP
59/2012
Slovenská správa ciest 5 719 088,00 EUR bez DPH I/68 Mníšek nad Popradom - štátna hranica SR/PR, preložka cesty
04255 - VST
71/2012
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 185 130,00 EUR bez DPH Asfaltový betón
04255 - VST
71/2012
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 190 245,00 EUR bez DPH Asfaltový betón
04048 - VUP
67/2012
Mesto Sečovce 470 921,00 EUR bez DPH Regenerácia sídiel s rómskym osídlením v Meste Sečovce
04947 - VUP
84/2012
Obec Hlinné 3 636 468,00 EUR bez DPH Ochrana pred povodňami v obci Hlinné
03162 - VUP
54/2012
Obec Šarišské Jastrabie 984 974,00 EUR bez DPH Protipovodňová ochrana potoka Vesné v obci Šarišské Jastrabie
00979 - VUP
18/2012
Mesto Krompachy 5 200 676,00 EUR bez DPH Skládka Halňa I. stavba, skládka priemyselného odpadu
02102 - VSP
38/2012
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 459 650,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia mostného objektu ev. č. 536001 - 002 Most cez rieku Hornád pred obcou Olcnava
01972 - VUP
36/2012
Obec Bačkovík 1 474 937,00 EUR bez DPH Regenerácia sídla Backovík - Infraštruktúra B2
00784 - VUP
14/2012
Obec Fričovce 594 072,00 EUR s DPH Revitalizácia centra obce Fričovce.
07683 - VSP
190/2011
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 67 553,00 EUR bez DPH Obnova havarijných stavov konštrukcie vozoviek na vybraných úsekoch ciest PSK
08662 - VUP
206/2011
Mesto Rožňava 749 769,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v Rožňave
10160 - VUP
230/2011
Mesto Košice 1 041 238,00 EUR bez DPH Modernizácia Základnej školy, Kežmarská 30 v Košiciach
09119 - VUP
214/2011
Obec Brzotín 405 544,00 EUR s DPH Regenerácia centra obce Brzotín.
06610 - VSP
166/2011
Košický samosprávny kraj 670 276,00 EUR s DPH Streda nad Bodrogom Karos stavebné úpravy cesty, križovatky a prvkov verejnej osobnej dopravy /Bodrogszerdahely
07138 - VUP
178/2011
Mesto Veľké Kapušany 1 029 843,00 EUR bez DPH Regenerácia Centrálnej zóny Mesta Veľké Kapušany
06645 - VSP
167/2011
Košický samosprávny kraj 1 519 720,00 EUR bez DPH Cesty KSK 2 a 5 - III
00313 - VSP
10/2009
Mesto Košice 2 152 117,00 EUR bez DPH Oprava a údržba pozemných komunikácií.
06543 - VUP
165/2011
Mesto Spišská Belá 4 299 743,00 EUR bez DPH Spišská Belá - environmentálna infraštruktúra - splašková kanalizácia.
01870 - VSP
66/2009
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 215 204,00 EUR bez DPH Diaľnica D1 Studenec - Beharovce.
01808 - VST
65/2009
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 360 826,00 EUR bez DPH Asfaltové zmesi - asfaltový betón.
02407 - VSP
84/2009
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 529 812,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Svidník, technológiou
02449 - VSP
85/2009
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 702 502,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou,
03369 - VRP
117/2009
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 3 211 364,00 EUR s DPH Rekonštrukcia vozoviek v správe Správy ciest Košického samosprávneho kraja.
02851 - VST
99/2009
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 36 850,00 EUR bez DPH Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla.
02408 - VSP
84/2009
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 550 925,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Stará Ľubovňa,
04697 - VUP
164/2009
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 766 852,00 EUR s DPH Stavebné úpravy administratívnej budovy č. 2 na ubytovací objekt.
00060 - VSP
5/2008
Slovenská správa ciest 46 210 000,00 SK bez DPH I/50 Michalovce, križovatka.
04861 - VSP
170/2009
Slovenská správa ciest 1 159 939,00 EUR bez DPH I/15 Stropkov - rekonštrukcia vozovky.
01075 - VSP
40/2008
Mesto Lipany 23 675 000,00 SK bez DPH Lipany - inžinierske siete k IBV Rovinky.
00805-VBP
15/2005
INVEST Trnava, s.r.o. v likvidácii 18 681 236,00 SK bez DPH Parkoviská a spevnené plochy.
01265 - VSP
50/2008
Mesto Vranov nad Topľou 70 000 000,00 SK bez DPH Sídlisko SNP, Vranov nad Topľou, bytový dom A3 - 61 b. j.
01586 - VSP
68/2008
Slovenská správa ciest 21 850 000,00 SK bez DPH I/79 Dvorianky - odvodnenie, chodníky.
03719-VBP
58/2005
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 8 240 000,00 SK bez DPH Vodné dielo Gabčíkovo, ekologické objekty, obj. č. 3.34.110 kanalizácia Jarovce
02838 - VSP
125/2008
Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky 42 481 449,00 SK bez DPH Vyšné Nemecké, nákladná doprava - rekonštrukcia.
05404 - VBP
84/2005
Mesto Poprad 125 628 395,00 SK bez DPH Priemyselný park Poprad-Matejovce.
05326 - VBP
83/2005
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 693 242,00 SK bez DPH Rekonštrukcia priestorov SPP, Rozvojová ulica, Košice.
02901 - VSP
128/2008
Mesto Kežmarok 23 600 000,00 SK bez DPH Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest v TANAP-e.
06707 - VBP
100/2005
INVEST Trnava, s.r.o. v likvidácii 8 567 979,00 SK bez DPH Parkoviská a spevnené plochy.
00588 - VBP
7/2006
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 4 830 117,00 SK bez DPH VD Žilina, Mojš - inžinierske siete, obj. č. SO 7.2 stoková sieť, práce navyše.
01240 - VSP
16/2006
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 3 381 218,00 SK bez DPH Modernizácia cesty III/55723 Roztoky.
01237 - VSP
16/2006
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 13 416 764,00 SK bez DPH Modernizácia cesty III/5445 Kurov - št. hranica PR.
01248 - VSP
16/2006
Slovenská správa ciest 8 977 807,00 SK bez DPH Zhotovenie stavby "I/68 Pečovská Nová Ves, odvodnenie, chodníky".
01245 - VSP
16/2006
Slovenská správa ciest 3 299 443,00 SK bez DPH Zhotovenie stavby "I/18 Bertotovce - zosuv".
08601 - VSP
126/2005
Obec Východná 99 450 015,00 SK bez DPH Obnova a modernizácia areálu folklórneho festivalu Východná.
02945 - VSP
127/2007
Mesto Michalovce 13 500 000,00 SK bez DPH Michalovce - kruhový objazd Hollého - Moskovská - Okružná.
09892 - VSP
142/2005
Mesto Košice 23 479 594,00 SK bez DPH Oprava živičného krytu miestnych komunikácií.
03599 - VSP
152/2007
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 43 500 000,00 SK bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Prešov,
03338 - VSP
142/2007
Mesto Stropkov 14 706 023,00 SK bez DPH Uzavretie a rekultivácia skládky v Stropkove.
03596 - VSP
152/2007
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 18 320 000,00 SK bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Vranov
10422 - VBP
148/2005
INVEST Trnava, s.r.o. v likvidácii 33 522 536,00 SK bez DPH Parkoviská a spevnené plochy.
03744 - VSP
158/2007
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 15 100 000,00 SK bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Humenné,
03371 - VSP
49/2006
Obec Dlhá Ves 28 570 965,00 SK bez DPH Dlhá Ves - Kanalizácia a ČOV.
04416 - VSP
187/2008
Banskobystrický samosprávny kraj 294 117 500,00 SKK bez DPH Rekonštrukcia (zosilnenia), vybraté úseky ciest II. a III. triedy Banskobystrického samosprávneho kraja, časť I. a II.
11371 - VSP
160/2005
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 25 597 301,00 SK bez DPH Diaľnica D2 Bratislava, Lamačská cesta - Staré grunty, II. etapa - Rázsochy.
04003 - VSP
168/2007
Zoologická záhrada 88 638 040,00 SK bez DPH Pavilón primátov.
04350 - VSP
183/2008
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 13 190 000,00 SK bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK oblasť Prešov technológiou za studena kladených asfaltových zmesí a súvisiace stavebné práce.
03808 - VSP
57/2006
Obec Kráľ 5 887 391,00 SK bez DPH Rekonštrukcia MK okolo barokového kaštieľa a rekonštrukcia chodníkov v Králi.
04172 - VSP
61/2006
Obec Gemerská Hôrka 6 267 521,00 SK bez DPH Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Gemerská Hôrka, MK Tesná - Szoros.
12161 - VSP
169/2005
Regionálna správa ciest Rimavská Sobota 2 818 530,00 SK bez DPH Oprava vozovky, Gemerská Ves - intravilán.
11873 - VSP
166/2005
Mesto Vysoké Tatry 107 395 813,00 SK bez DPH Budovanie a rekonštrukcia infraštruktúry cestovného ruchu v meste Vysoké Tatry.
04787 - VRP
201/2008
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 421 432 000,00 SKK bez DPH Realizácia stavebných a montážnych prác v rámci projektu Zvýšenie kompresného pomeru na KS01.
13180 - VSP
183/2005
Slovenská správa ciest 4 114 202,00 SK bez DPH Zhotovenie stavby "I/73 - 030 Hunkovce most".
04535 - VSP
194/2007
Mesto Košice 16 692 356,00 SK bez DPH Stavebné úpravy miestnych komunikácií a ciest.
04814 - VSP
204/2007
Mesto Prešov 21 000 000,00 SK bez DPH Prešov - verejná miestna komunikácia v lokalite Škára.
13370 - VSP
186/2005
Obec Stakčínska Roztoka 4 619 126,00 SK bez DPH Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Stakčínska Roztoka.
05083 - VSP
215/2007
Obec Ľubica 18 928 618,00 SKK bez DPH Komunikačné plochy III. etapa - ulice Generála Svobodu, Vrbovská v obci Ľubica.
14799 - VUP
205/2005
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 6 494 439,00 SK bez DPH Ruská Voľa - stabilizácia brehov rieky Poprad v km 62,008 - 62,796 medzi hraničnými
14398 - VSP
200/2005
Mesto Košice 1 593 631,00 SK bez DPH Kruhová križovatka, Ulica sv. Ladislava - Agátová - Mliečna, MČ Košice-Košická
14309 - VSP
199/2005
Mesto Košice 5 547 244,00 SK bez DPH Prepojovacia komunikácia Popradská - Gemerská, Košice, II. etapa.
06243 - VSP
105/2006
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 27 196 000,00 SK bez DPH Opravy vozoviek diaľnice D1 v úseku Ivachnová - Važec technológiou hutnených
06240 - VSP
105/2006
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 32 252 500,00 SK bez DPH Opravy vozovky diaľnice D1 v úseku Behárovce - Široké a Prešov - Budimír technológiou
06058 - VSP
101/2006
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 611 800,00 SK bez DPH Súvislá údržba vozovky diaľnice D2 v úseku štátna hranica SR/ČR - Bratislava.
06061 - VSP
101/2006
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 405 500,00 SK bez DPH Súvislá údržba vozovky rýchlostnej komunikácie R1 v úseku Trnava - Nitra.
06059 - VSP
101/2006
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 13 230 000,00 SK bez DPH Súvislá údržba vozovky diaľnice D1 v úseku Behárovce - Široké a Prešov - Budimír.
05414 - VSP
229/2007
Slovenská správa ciest 22 700 000,00 SKK bez DPH I/67 Ždiar prieťah, oprava cesty v km 125,300 - 130,500.
16667 - VSP
228/2005
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 0,00 bez DPH Stavba: Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v meste Humenné a v regióne
16442 - VBP
225/2005
INVEST Trnava, s.r.o. v likvidácii 8 730 746,00 SK bez DPH Parkoviská a spevnené plochy.
16186 - VBP
222/2005
INVEST Trnava, s.r.o. v likvidácii 11 586 412,00 SK bez DPH Parkoviská a spevnené plochy.
16287 - VSP
223/2005
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice 2 990 898,00 SK bez DPH Športový areál Hotelovej akadémie, Košice.
17162 - VSP
235/2005
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 769 472,00 SK bez DPH Obnova povrchu vozovky III/545 15 odb. Hervartov - Richvald.
07596 - VSP
142/2006
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 29 433 273,00 SK bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Stará Ľubovňa,
07597 - VSP
142/2006
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 63 598 060,00 SK bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Prešov,
07594 - VSP
142/2006
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 39 103 918,00 SK bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Vranov
17570 - VBP
240/2005
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 18 873 598,00 SK bez DPH Oprava, prípadne rekonštrukcia mosta č. 5536-4 cez rieku Topľa v obci Parchovany
17809 - VSP
243/2005
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 0,00 bez DPH Stavba: Košice - kanalizácia a čistenie odpadových vôd.
07771 - VSP
147/2006
Obec Mokrá Lúka 18 673 221,00 SK s DPH Oprava miestnych komunikácií a potoka v obci Mokrá Lúka.
07701 - VSP
145/2006
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 25 046 875,00 SK bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Humenné,
07502 - VSP
139/2006
Mesto Prešov 15 960 640,00 SK s DPH Prešov - riešenie havarijného stavu ulice Pod Šalgovíkom MK1.
07700 - VSP
145/2006
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 17 085 590,00 SK bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Poprad,
18240 - VBP
247/2005
Slovenská správa ciest 7 236 881,00 SK bez DPH I/18 Vranov nad Topľou - Čaklov, oprava vozovky.
18241 - VBP
247/2005
Slovenská správa ciest 4 286 418,00 SK bez DPH I/68 Ľubotín - Ľubovnianske kúpele, oprava vozovky.
08076 - VSP
158/2006
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 719 042,00 SKK bez DPH Oprava mosta - Pereš.
18239 - VBP
247/2005
Slovenská správa ciest 10 327 385,00 SK bez DPH I/68 hr. okr. St. Ľubovňa - Kamenica, oprava vozovky.
09443 - VSP
207/2006
Mesto Košice 29 588 377,00 SK s DPH Oprava živičného krytu cesty II/547 - Hlinkova ulica.
18551 - VSP
250/2005
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 106 999 987,00 SK bez DPH Stavba: Bardejov - Dlhá Lúka - Bardejovská Nová Ves - kanalizácia.
08993 - VBP
193/2006
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 20 293 634,00 SK bez DPH Súvislé opravy povrchov vozoviek na cestách II. a III. triedy Košického samosprávneho
05296 - VSP
186/2009
Žilinský samosprávny kraj 186 925,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Horné Považie.
05296 - VSP
186/2009
Žilinský samosprávny kraj 524 813,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Horné Považie.
05296 - VSP
186/2009
Žilinský samosprávny kraj 219 692,00 EUR bez DPH Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry v historickom regióne Horné Považie.
00024 - VSP
1/2010
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 885 261,00 EUR s DPH Modernizácia cestného spojenia Osturňa-štátna hranica-Niedzica
03048 - VST
85/2010
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 13 400,00 EUR bez DPH Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla
02862 - VST
78/2010
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 189 000,00 EUR bez DPH Asfaltový betón
03204 - VSP
89/2010
Prešovský samosprávny kraj 1 666 372,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. tr. PSK, oblasť Stará Ľubovňa - 2.etapa
03205 - VSP
89/2010
Prešovský samosprávny kraj 612 821,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. tr. PSK, oblasť Vranov nad Topľou - 1.
03690 - VUP
104/2010
Obec Gemerská Hôrka 454 687,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia miestnych komunikácií a úprava verejného priestranstva v obci Gemerská Hôrka.
02440 - VSP
68/2010
Žilinský samosprávny kraj 647 862,00 EUR bez DPH Zvýšenie dostupnosti do pólov rastu v regióne Horné Považie a Kysuce.
02862 - VST
78/2010
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 256 000,00 EUR bez DPH Asfaltový betón
02862 - VST
78/2010
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 115 200,00 EUR bez DPH Asfaltový betón
04184 - VUP
121/2010
Mesto Spišská Belá 1 040 602,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia centra mesta Spišská Belá.
03994 - VSP
115/2010
Prešovský samosprávny kraj 1 372 629,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. tr. PSK, oblasť Vranov nad Topľou - 2.etapa
03993 - VSP
115/2010
Prešovský samosprávny kraj 1 481 453,00 EUR bez DPH Modernizácia úsekov ciest II. a III. tr. PSK, oblasť Svidník - 2.etapa
03995 - VSP
115/2010
Prešovský samosprávny kraj 367 142,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy PSK - 1.etapa
03967 - VSP
114/2010
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 570 823,00 EUR bez DPH D1-236 most Hybica - oprava mostného zvršku a zosilnenie spodnej stavby ľavého mosta
03913 - VSP
112/2010
Košický samosprávny kraj 2 016 454,00 EUR s DPH Cesty KSK 1,3 a 4
03715 - VSP
105/2010
Mesto Moldava nad Bodvou 3 278 727,00 EUR bez DPH Polyfunkčný obytný dom - nájomné byty, Moldava nad Bodovu, charakteru nízkoenergetického objektu
03995 - VSP
115/2010
Prešovský samosprávny kraj 381 467,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy PSK - 1.etapa
04041 - VUP
116/2010
Mesto Svidník 572 607,00 EUR s DPH Svidník - rekonštrukcia a obnova centra mesta
04041 - VUP
116/2010
Mesto Svidník 67 819,00 EUR s DPH Svidník - rekonštrukcia a obnova centra mesta
04041 - VUP
116/2010
Mesto Svidník 418 571,00 EUR s DPH Svidník - rekonštrukcia a obnova centra mesta
04041 - VUP
116/2010
Mesto Svidník 89 707,00 EUR s DPH Svidník - rekonštrukcia a obnova centra mesta
06296 - VUP
193/2010
Obec Fintice 584 821,00 EUR s DPH Revitalizácia centrálnej zóny obce Fintice
06160 - VUP
188/2010
Banskobystrický samosprávny kraj 2 408 467,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia úsekov ciest II. a III. triedy BBSK.
06534 - VUP
199/2010
Obec Šumiac 509 904,00 EUR bez DPH Krajšia obec pod Kráľovou hoľou
06235 - VUP
191/2010
Obec Ľubotice 676 131,00 EUR bez DPH Regenerácia centra obce Ľubotice
06057 - VUP
184/2010
Obec Málinec 510 370,00 EUR bez DPH Revitalizácia centra obce Málinec
05977 - VUP
181/2010
Obec Banské 372 673,00 EUR bez DPH Revitalizácia obecného sídla Banské
05786 - VUP
174/2010
Obec Slovenské Nové Mesto 451 858,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej zóny obce Slovenské Nové Mesto
06865 - VBP
209/2010
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 756 265,00 EUR bez DPH Most cez Levočský potok pred obcou Danišovce na ceste II/536
06861 - VUP
209/2010
Obec Chmeľov 387 996,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej zóny obce Chmeľov
00270 - VUP
9/2011
Obec Ihľany 508 636,00 EUR bez DPH Revitalizácia centrálnej zóny obce Ihľany
07368 - VUP
224/2010
Obec Plaveč 488 217,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia centra obce Plaveč
00828 - VUP
22/2011
Obec Plavnica 488 446,00 EUR bez DPH Regenerácia obce Plavnica
01324 - VSP
37/2011
Prešovský samosprávny kraj 291 674,00 EUR bez DPH Stabilizácia zosuvov na cestách II. a III. triedy PSK - 2.etapa
01474 - VUP
43/2011
Obec Petrovce nad Laborcom 1 986 128,00 EUR s DPH Vodovod Petrovce nad Laborcom - dostavba
01783 - VST
53/2011
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 870 003,00 EUR s DPH Asfaltové zmesi - asfaltový betón
01449 - VUP
42/2011
Mesto Michalovce 1 090 317,00 EUR bez DPH Michalovce - Mestský cintorín - Biela hora - I.etapa
01759 - VUP
52/2011
Obec Svätý Kríž 384 870,00 EUR bez DPH Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Svätý Kríž
01167 - VUP
32/2011
Obec Belá nad Cirochou 4 297 479,00 EUR bez DPH Splašková kanalizácia + ĆOV bELá NAD cIROCHOU - II. Etapa SO 01 Stoková sieť a
02298 - VUP
62/2011
Mesto Spišská Belá 2 045 983,00 EUR bez DPH Spišská Belá - environmentálna infraštruktúra - vodovod
03085 - VUP
77/2011
Mesto Bardejov 1 318 927,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia chodníka ul. Dlhý rad, Bardejov
04844 - VUP
125/2011
Obec Zborov 765 521,00 EUR bez DPH Regenerácia centra obce Zborov
05418 - VSP
139/2011
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 944 804,00 EUR bez DPH Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov
04517 - VBT
117/2011
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 147 849,00 EUR bez DPH Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 5. časť Rimavská Sobota, strediská Tornaľa, Jelšava
04379 - VSP
114/2011
Slovenská správa ciest 541 023,00 EUR bez DPH I/18, Ivachnová - most 335.
04026 - VSP
107/2011
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 989 323,00 EUR bez DPH Rekonštrukcia mosta č. 544001-003 Orlov - povodňová škodaVýpis spoločností bez obstarávaní