Z našich daní
Projekt Aliancie Fair-play

Ing. Dušan Žák

?
Zobrazujeme výsledky pre vami vybranú osobu s uvedeným menom. Ak hľadáte iného človeka s rovnakým menom, vráťte sa na výsledky vyhľadávania a v prípade, že existuje viacero menovcov, svoj výber môžete zmeniť. Ukončiť Zavrieť
Exnárova 33, Bratislava, 82103, Slovenská republika

430 659 540,71 €

?
Suma nie je ziskom konkrétnej osoby. Ukončiť Zavrieť

Hodnota štátnych tendrov za roky 2005 – 2016
?
Dáta o verejnom obstarávaní pred rokom 2005 nemáme k dispozícii. Ak hľadaná osoba pôsobila v niektorej z firiem pred týmto termínom, nevieme jej pôsobenie vo firme zobraziť a napárovať na zákazky získané pred rokom 2005. Ukončiť Zavrieť
Zdieľať

Úspešnosť v tendroch

Hodnota štátnych tendrov pre jednotlivé firmy

Celkový objem tendrov

Účinkovanie osoby vo firmách v jednotlivých rokoch

Stiahnuť kompletné dáta CSV
?
CSV súbor otvoríte v Exceli, Open Office alebo inom tabuľkovom editore. Čo je to CSV? Ukončiť Zavrieť

Ktoré verejné inštitúcie tendre organizovali?

Firma Adresa IČO
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Imricha Karvaša 1 30844789
Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4 17316219
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Demänová 393 37910337
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Letisko M. R. Štefánika 35884916
Úrad vlády Slovenskej republiky Nám.Slobody 1 00151513
Mincovňa Kremnica, štátny podnik Štefánikovo námestie 25/24 00010448
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik Výstavná 4 36855642
Združenie miest a obcí Spiša Kostolná 20/12 35552981
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45 35919001
Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo nám. 6 00397865
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Radničné námestie 8 36022047
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1 35914939
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Limbová 1 00607231
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24 35914921
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná 12 30232295
Nemocnica Poprad, a. s. Banícka 803/28 36513458
Obec Smižany Nám. M. Pajdušáka 1341/50 00691721
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Tr. A. Hlinku 1 00157716
Technická univerzita v Košiciach Letná 9 00397610
Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 1 00399957
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Rastislavova 43 36603350
Fakultná nemocnica Nitra Špitálska 6 17336007
Univerzitná nemocnica Martin Kollárova 2 00365327
Koordinačné združenie pre rozvoj mikroregiónu PODPOĽANIE Záhradná 11/13 35675926
Katolícka univerzita v Ružomberku Námestie A. Hlinku 60 37801279
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy Vyšné Hágy 00227811
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 36570460
Združenie miest a obcí myjavského regiónu M. R. Štefánika 560/4 35593032
Regionálne združenie obcí Košice - okolie Osloboditeľov 22 42101115
Mesto Komárno Nám. gen. Klapku 1 00306525
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2 00151866
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Limbová 2 00165565
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 36631124
Mesto Nová Baňa Námestie Slobody 1 00320897
Obec Orechová Potôň Orechová Potôň 281 00305669
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice Trhová 2 31826385
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Kutuzovova 8 30845572
Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE (RZMOR) Obecný úrad Poproč 35567716
Mesto Pezinok Radničné nám. 7 00305022
Poliklinika Tehelná, a.s. Tehelná 26 35914416
Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš Tulčícka 271/2 42231779
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Nám. L.Svobodu 1 00165549
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Olejkárska 1 00492736
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Námestie L.Svobodu 4 37957937
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova 2 00397768
Mesto Prievidza Nám. Slobody 14 00318442
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1 35971126
Mesto Trenčín Mierové námestie 2 00312037
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS Kostolná 1 42120861
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Mamateyova 17 35937874
Mesto Topoľčany Nám. M.R. Štefánika 1/1 00311162
Združenie obcí Mikroregión Hornád Obecný úrad 31965041
Štatistický úrad Slovenskej republiky Miletičova 3 00166197
Univerzitná nemocnica Bratislava Pažítková 4 31813861
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Šagátova 1 00212008
Mesto Gelnica Banícke námestie 4 00329061
Mestská časť Bratislava - Rača Kubačova 21 00304557
Obec Chtelnica Nám. 1. mája 495/52 00312584
Sociálna poisťovňa 29.augusta 8 - 10 30807484
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica Čsl. armády 234/139 00606987
Slovenská národná knižnica nám. J.C.Hronského 1 36138517
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Námestie Ľudovíta Štúra 1 42181810
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Svätoplukova 3 17330190
Nemocnica svätého Michala, a. s. Cintorínska 16 44570783
Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov Pod Vinbargom 3 36155993
SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Betliarska cesta 18 00695327
Národné lesnícke centrum T.G.Masaryka 22 42001315
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja M.Rázusa 104 42054575
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. Kláštorská 134 37971832
Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik Sládkovičova 3/311 00165476
Centrum sociálnych služieb - Jesienka Staromyjavská 77 00596264
Psychiatrická nemocnica Hronovce Dr. J. Zelenyáka 65 00607266
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Nemocničná 986 00610411
Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany Bratislavská cesta 122 42157005
Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Karola Supa 48 00163023
Prešovská univerzita v Prešove Námestie legionárov 3 17070775
Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza (skrátený názov "Gymnázium Prievidza") Matice slovenskej 16 00160750
Ľubovnianska nemocnica, n. o. Obrancov mieru 3 37886851
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. vysokošpecializovaný odborný ústav Dolný Smokovec 37886479
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) Žltá 319/25 00648710
Mesto Piešťany Nám. SNP 3 00612031
BIONERGY, a. s. Prešovská 48 45322317
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. Štefánikova 27 00682420
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 35946024
Detský domov Žitavce Hlavná 102 00181391
Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied Watsonova 45 00111643
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN (skratka CSS - SLOVEN) Slávnica 68 00632406
Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné Štefánikova 28 17078393
Mesto Poprad Nábrežie Jána Pavla II 2802/3 00326470
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám. Alexandra Dubčeka 1 00151491
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. Cesta k nemocnici 1 36644331
Obec Rohožník Školské námestie 406 00309923
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie Záhorie 00800902
Stredná odborná škola dopravná Zelená 2 17055211
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a 35815256
Slovenský hydrometeorologický ústav Jeséniova 17 00156884
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik Letisko M.R.Štefánika 35778458
ARRIVA NITRA a.s. Štúrova 72 36545082
Migračný úrad Ministerstva vnútra SR Pivonková 6 00735639
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre Pieskova č. 32 00735809
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. Špitálska 2 44927380

Zoznam tendrov

COMPAREX Slovakia spol. s r.o.   Röntgenova 28, Bratislava, 85101, Slovenská republika   IČO 31400671

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
15278 - VST 140/2014 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 5 508,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb
20178 - VST 252/2013 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 5 508,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb - 7.,
00461 - VBT 17/2008 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 5 000 000,00 SK bez DPH Prenájom zálohovacieho zariadenia.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.   Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 82511, Slovenská republika   IČO 35815256

Tender Obstarávateľ Suma zákazky Názov zákazky
1765 - VZT 15/2016 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 972 500,00 EUR s DPH Združená dodávka zemného plynu.
1761 - VZT 15/2016 Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 148 576,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu.
3365 - VZT 29/2016 Úrad vlády Slovenskej republiky 68 131,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
2011 - VST 17/2016 Mincovňa Kremnica, štátny podnik 173 000,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie a zemného plynu.
205 - VST 4/2016 Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik 75 860,00 EUR bez DPH Výber dodávateľa zemného plynu na roky 2016 a 2017
2307 - VST 19/2016 Združenie miest a obcí Spiša 304 065,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie zemného plynu.
2034 - VZT 17/2016 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 59 580,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
2015 - VZT 17/2016 Univerzita Komenského v Bratislave 160 450,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave
983 - VZT 10/2016 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 97 110,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Banská Štiavnica
283 - VST 5/2016 Úrad vlády Slovenskej republiky 176 069,00 EUR s DPH Znovuotváranie rámcovej dohody na dodávku zemného plynu na rok 2016
284 - VST 5/2016 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 307 019,00 EUR bez DPH „Dodávka zemného plynu pre merané odberné miesta ZSSK, vrátane zabezpečenia jeho prepravy a
25787 - VST 257/2015 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 397 820,00 EUR bez DPH Združená dodávka zemného plynu
25790 - VST 257/2015 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. 2 206 578,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením prepravy a distribúcie
24477 - VST 248/2015 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 459 728,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2016
24963 - VST 252/2015 Nemocnica Poprad, a. s. 374 635,00 EUR bez DPH Zemný plyn
24962 - VST 252/2015 Obec Smižany 199 554,00 EUR s DPH Nákup zemného plynu pre rok 2016
25200 - VST 253/2015 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 628 991,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
25202 - VST 253/2015 Technická univerzita v Košiciach 19,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre objekty TUKE
23132 - VST 232/2015 Ekonomická univerzita v Bratislave 734 452,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre odberné miesta Ekonomickej univerzity v Bratislave
22645 - VZT 225/2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 51 850,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
22352 - VST 222/2015 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 60 008,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
12165 - VST 111/2015 Fakultná nemocnica Nitra 30,00 EUR bez DPH Dodávka plynu
12413 - VST 114/2015 Univerzitná nemocnica Martin 664 878,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
15536 - VST 148/2015 Koordinačné združenie pre rozvoj mikroregiónu PODPOĽANIE 321 913,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie zemného plynu
17022 - VZT 162/2015 Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 46 983,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu.
21164 - VZT 209/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 27 608,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
21465 - VZT 212/2015 Univerzita Komenského v Bratislave 66 403,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave
20897 - VZT 207/2015 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 35 714,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Banská Štiavnica
21770 - VZT 215/2015 Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 31 677,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu.
16312 - VZT 155/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 48 220,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
16837 - VZT 160/2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 64 668,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
18333 - VST 176/2015 Katolícka univerzita v Ružomberku 71 980,00 EUR bez DPH Dodávky elektrickej energie a zemného plynu pre odberateľov: TU so sídlom v Trnave,
18333 - VST 176/2015 Katolícka univerzita v Ružomberku 70 157,00 EUR bez DPH Dodávky elektrickej energie a zemného plynu pre odberateľov: TU so sídlom v Trnave,
20073 - VST 198/2015 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 476 081,00 EUR s DPH Zemný plyn
14788 - VZT 141/2015 Univerzita Komenského v Bratislave 41 154,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave
14292 - VZT 137/2015 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 49 928,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Banská Štiavnica
10347 - VZT 95/2015 Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 186 561,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu.
10743 - VZT 98/2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 95 715,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
8534 - VZT 77/2015 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 152 607,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Banská Štiavnica
9045 - VZT 82/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 148 994,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
8267 - VZT 75/2015 Univerzita Komenského v Bratislave 344 126,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave
7477 - VST 68/2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 980 655,00 EUR bez DPH Združená dodávka zemného plynu
6879 - VST 63/2015 Združenie miest a obcí myjavského regiónu 397 964,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie zemného plynu
6706 - VST 61/2015 Regionálne združenie obcí Košice - okolie 339 587,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie zemného plynu.
3767 - VST 34/2015 Mesto Komárno 507 672,00 EUR s DPH Zabezpečenie dodávky zemného plynu pre odberné miesta samosprávy mesta Komárno
4052 - VZS 36/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 100 905,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
4052 - VZS 36/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 468 639,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
4052 - VZS 36/2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 309 710,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a/alebo plynu
3778 - VZT 34/2015 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 47 854,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p. Banská Štiavnica
3781 - VZT 34/2015 Úrad vlády Slovenskej republiky 86 933,00 EUR s DPH Rámcová dohoda na dodávku zemného plynu
3030 - VZT 26/2015 Univerzita Komenského v Bratislave 85 293,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave
419 - VST 7/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 667 860,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
419 - VST 7/2015 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 667 860,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
864 - VST 10/2015 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 173 799,00 EUR bez DPH Združená dodávka energií
554 - VST 8/2015 Slovenská pošta, a.s. 4 771 687,00 EUR bez DPH Združená dodávka plynu
30311 - VST 244/2014 Mesto Nová Baňa 245 819,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu – CVO414
30740 - VST 247/2014 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 553 600,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre objetky UMB v Banskej Bystrici na rok 2015
30454 - VST 245/2014 Obec Orechová Potôň 124 632,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu – CVO514
30454 - VST 245/2014 Obec Orechová Potôň 507 363,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu – CVO514
29494 - VST 239/2014 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 459 823,00 EUR bez DPH Zemný plyn
31270 - VST 250/2014 Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice 837 245,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie zemného plynu pre obce patriace do Združenia miest a obcí, región
566 - VZT 8/2015 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 972 500,00 EUR s DPH Združená dodávka zemného plynu.
5 - VST 1/2015 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 3 241 667,00 EUR bez DPH Združená dodávka zemného plynu.
28101 - VBT 227/2014 Univerzitná nemocnica Martin 206 897,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie vrátane jej prepravy distribučnou sústavou do odberných miest odberateľa
28687 - VST 232/2014 Regionálne združenie miest a obcí RUDOHORIE (RZMOR) 238 068,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie zemného plynu
30311 - VST 244/2014 Mesto Nová Baňa 1 300 256,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu – CVO414
29953 - VST 242/2014 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 614 586,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. Banská Štiavnica
26056 - VZT 210/2014 Úrad vlády Slovenskej republiky 60 751,00 EUR s DPH Rámcová dohoda na dodávku zemného plynu
29624 - VSS 240/2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 267 000 000,00 EUR bez DPH Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny a plynu
28453 - VST 230/2014 Mesto Pezinok 341 600,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie a plynu.
26626 - VST 214/2014 Poliklinika Tehelná, a.s. 279 000,00 EUR bez DPH Združená dodávka zemného plynu
28450 - VST 230/2014 Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš 233 510,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie zemného plynu pre obce patriace do Regionálneho združenia miest a obcí
23021 - VST 191/2014 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 800 362,00 EUR s DPH ZEMNÝ PLYN
17505 - VST 153/2014 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 340 352,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu na roky 2015 - 2018
02000 - VBT 56/2010 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 3 242 820,00 EUR bez DPH Dodávka stlačeného zemného plynu
2154 - VST 32/2014 Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 363 740,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu.
2259 - VZT 35/2014 Úrad vlády Slovenskej republiky 81 507,00 EUR s DPH Rámcová dohoda na dodávku zemného plynu
15756 - VST 185/2013 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 266 539,00 EUR s DPH ZEMNÝ PLYN
7573 - VST 95/2013 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 54 401,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie a zemného plynu
01682 - VBT 49/2011 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 3 600 000,00 EUR bez DPH Dodávka stlačeného zemného plynu
7386 - VST 87/2014 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 239 542,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre objekty UPJŠ v Košiciach
10195 - VST 110/2014 Úrad vlády Slovenskej republiky 172 333,00 EUR s DPH Znovuotvorenie rámcovej dohody na dodávku zemného plynu na rok 2014
13230 - VZT 129/2014 Univerzita Komenského v Bratislave 33 542,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave
13547 - VST 131/2014 Mesto Prievidza 160 629,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre mesto Prievidza a prevzatie záruky za
6036 - VZT 75/2014 Univerzita Komenského v Bratislave 289 091,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave
5830 - VST 74/2014 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 198 599,00 EUR s DPH Zemný plyn
2014 - VZT 29/2014 Mesto Trenčín 513 929,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
4977 - VST 68/2014 Obec Smižany 460 826,00 EUR s DPH Nákup zemného plynu
1813 - VST 25/2014 Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 890 820,00 EUR bez DPH Spoločné obstarávanie zemného plynu
4704 - VST 66/2014 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 483 726,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre VšZP
562 - VST 10/2014 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 587 157,00 EUR s DPH Zemný plyn 2013
1392 - VST 16/2014 Mesto Topoľčany 350 000,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie a plynu
1467 - VST 17/2014 Združenie obcí Mikroregión Hornád 38 063,00 EUR s DPH Nákup elektrickej energie pre obce regionálneho združenia Hornád
794 - VZT 11/2014 Univerzita Komenského v Bratislave 31 398,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave
1392 - VST 16/2014 Mesto Topoľčany 940 000,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie a plynu
20064 - VST 251/2013 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 631 100,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre objekty UMB v Banskej Bystrici na rok 2014
19309 - VST 237/2013 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 341 546,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
20069 - VST 251/2013 Štatistický úrad Slovenskej republiky 127 729,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu
20300 - VST 253/2013 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 1 827 940,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre ZSSK, vrátane jeho prepravy a distribúcie
20186 - VST 252/2013 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 958 768,00 EUR bez DPH Elektrická energia a zemný plyn
109 - VBT 4/2014 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2 371 200,00 EUR bez DPH Dodávka stlačeného zemného plynu CNG.
19927 - VST 249/2013 Univerzitná nemocnica Bratislava 5 954 415,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre nemocnice UNB Bratislava
19766 - VST 246/2013 Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže 14 046 668,00 EUR bez DPH Združená dodávka plynu
19535 - VST 241/2013 Mesto Trenčín 513 929,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
19529 - VST 241/2013 Mesto Gelnica 95 868,00 EUR bez DPH Dodávka elektrickej energie
20184 - VST 252/2013 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 870 000,00 EUR s DPH Dodávka zmeného plynu
19719 - VST 245/2013 Mestská časť Bratislava - Rača 174 106,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre MČ Bratislava - Rača
18483 - VST 222/2013 Univerzita Komenského v Bratislave 2 474 500,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu pre UK v Bratislave
18386 - VST 221/2013 Obec Chtelnica 1 018 176,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu - CVO713
18542 - VST 223/2013 Sociálna poisťovňa 1 277 571,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
13100 - VZT 140/2013 Úrad vlády Slovenskej republiky 163 328,00 EUR s DPH Zmený plyn
13909 - VST 155/2013 Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica 181 430,00 EUR s DPH Zemný Plyn
14697 - VST 167/2013 Ekonomická univerzita v Bratislave 1 424 400,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre odberné miesta Ekonomickej univerzity v Bratislave
11839 - VST 130/2013 Slovenská národná knižnica 57 197,00 EUR s DPH Dodávka plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
7081 - VZT 88/2013 Úrad vlády Slovenskej republiky 98 135,00 EUR bez DPH Zemný plyn
9084 - VST 113/2013 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 91 859,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu pre MŽP SR
5104 - VST 66/2013 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 134 756,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu“
3886 - VST 51/2013 Nemocnica svätého Michala, a. s. 528 960,00 EUR s DPH Dodávka elektrickej energie a zemného plynu pre Nemocnicu sv. Michala
536 - VST 10/2013 Katolícka univerzita v Ružomberku 98 804,00 EUR bez DPH Dodávky zemného plynu pre Katolícku univerzitu v Ružomberku.
639 - VST 11/2013 Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 43 084,00 EUR s DPH Nákup zemného plynu vrátane prevzatia záruky za odchýlku
638 - VST 11/2013 SUBSIDIUM - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb 132 984,00 EUR s DPH Dodávka plynu
1427 - VBT 21/2013 Univerzitná nemocnica Bratislava 1 449 360,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
635 - VST 11/2013 Úrad vlády Slovenskej republiky 761 029,00 EUR bez DPH Zemný plyn
15256 - VST 242/2012 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 542 108,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
483 - VST 9/2013 Národné lesnícke centrum 31,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu pre NLC vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku
412 - VST 7/2013 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 134 368,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
15371 - VST 243/2012 Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 93 809,00 EUR bez DPH Nákup plynu pre Špecializovanú nemocnicu sv. Svorada Zobor n.o. vrátane prevzatia záruky za
412 - VST 7/2013 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 43 326,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
15675 - VST 247/2012 Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik 112 952,00 EUR bez DPH Nákup elektriny a zemného plynu
166 - VST 4/2013 Centrum sociálnych služieb - Jesienka 47 516,00 EUR s DPH Nákup zemného plynu
15385 - VST 243/2012 Psychiatrická nemocnica Hronovce 123 603,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu pre Psychiatrickú nemocnicu Hronovce na rok 2013
15142 - VST 241/2012 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 566 106,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu na roky 2013 a 2014
241 - VST 5/2013 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 530 208,00 EUR s DPH Zemný plyn
15257 - VST 242/2012 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 506 146,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu
15144 - VST 241/2012 Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany 910 330,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu - CVO
15150 - VSS 241/2012 Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna 61 057,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu
62 - VST 2/2013 Nemocnica Poprad, a. s. 697 908,00 EUR bez DPH Zemný plyn
240 - VST 5/2013 Prešovská univerzita v Prešove 666 104,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu pre objekty Prešovskej univerzity v Prešove
15238 - VST 242/2012 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza (skrátený názov "Gymnázium Prievidza") 162 130,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu na rok 2013 – CVO2
15240 - VST 242/2012 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 530 422,00 EUR bez DPH Zemný plyn
420 - VBT 7/2013 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2 545 400,00 EUR bez DPH Dodávka stlačeného zemného plynu CNG.
486 - VST 9/2013 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 740 207,00 EUR bez DPH "Dodávka zemného plynu pre odberné miesta UMB v Banskej Bystrici na rok 2013"
487 - VST 9/2013 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 762 913,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu
14835 - VST 236/2012 Poliklinika Tehelná, a.s. 97 500,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre Poliklinika Tehelná, a.s.
14235 - VST 226/2012 Ľubovnianska nemocnica, n. o. 139 607,00 EUR s DPH Zemný plyn
14702 - VST 234/2012 Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. vysokošpecializovaný odborný ústav 154 873,00 EUR s DPH Nákup zemného plynu
14762 - VST 235/2012 Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 72 999,00 EUR bez DPH nákup zemného plynu
14616 - VST 232/2012 Mesto Piešťany 49 394,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu
14930 - VST 237/2012 BIONERGY, a. s. 836 100,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu vrátane zabezpečenia distribučných služieb
14924 - VST 237/2012 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 70 890,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu pre SZRB
10573 - VST 174/2012 Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 63 468,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre výrobňu VBK
07941 - VST 132/2012 Detský domov Žitavce 43 869,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu
07070 - VST 120/2012 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 266 667,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu pre UPJŠ v Košiciach
02315 - VST 42/2012 Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenskej akadémie vied 168 116,00 EUR bez DPH DODÁVKA PLYNU PRE THS SAV
01345 - VBT 25/2012 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2 450 000,00 EUR bez DPH Dodávka stlačeného zemného plynu (CNG)
01801 - VST 33/2012 Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 153 815,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu.
00772 - VST 14/2012 Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 90 595,00 EUR bez DPH Plyn pre potreby Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o.
00079 - VST 2/2012 Centrum sociálnych služieb - SLOVEN (skratka CSS - SLOVEN) 77 450,00 EUR s DPH Nákup plynu
00127 - VBT 3/2012 Slovenská pošta, a.s. 558 000,00 EUR bez DPH Dodávka plynu
10857 - VBT 242/2011 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 42 306,00 EUR s DPH Nákup zemného plynu
00360 - VST 8/2012 Mesto Poprad 173 032,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu na rok 2012
00224 - VST 5/2012 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 405 999,00 EUR bez DPH Dodávka plynu na vykurovanie pre Kanceláriu NR SR.
10802 - VST 241/2011 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 128 467,00 EUR s DPH Zemný plyn
00362 - VST 8/2012 Obec Rohožník 109 244,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu
11086 - VST 246/2011 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 340 000,00 EUR s DPH Dodávka zemného plynu
11297 - VST 249/2011 Psychiatrická nemocnica Hronovce 117 357,00 EUR bez DPH Nákup zemného plynu pre PNH na rok 2012
09408 - VST 219/2011 Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 140 497,00 EUR bez DPH Dodávka plynu so zabezpečením distribúcie plynu a súvisiacich služieb s prepravou
09835 - VST 225/2011 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 550 199,00 EUR bez DPH Zemný plyn
00793 - VBT 25/2009 Stredná odborná škola dopravná 114 270,00 EUR bez DPH Dodávka plynu.
02520 - VBT 88/2009 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 3 485 362,00 EUR bez DPH RKBZ - dodávka stlačeného zemného plynu.
01503-VBP 24/2005 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 766 100,00 SK bez DPH Rekonštrukcia plynovodov a prípojok.
05760 - VBT 89/2005 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 11 623 200,00 SK bez DPH Dodávka komponentov potrebných na prestavbu pohonu autobusov KAROSA na CNG.
00879 - VBT 12/2006 Slovenský hydrometeorologický ústav 1 260 504,00 SK bez DPH Dodávka plynu.
00880 - VBT 12/2006 Slovenský hydrometeorologický ústav 1 680 067,00 SK bez DPH Dodávka plynu.
02813 - VBT 37/2006 Slovenský hydrometeorologický ústav 1 515 605,00 SK bez DPH Dodávka plynu.
03358 - VBT 49/2006 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 12 829 037,00 SK bez DPH Dodanie zemného plynu.
03357 - VBT 49/2006 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 4 000 000,00 SK bez DPH Dodanie zemného plynu.
04185 - VBT 62/2006 Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 104 000,00 SK bez DPH Zriadenie odberného miesta v novopostavenom objekte TWR Košice - dodávka plynu.
12122 - VBT 169/2005 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 8 469 140,00 SK bez DPH Komponenty na prestavbu autobusov na CNG.
12877 - VBT 180/2005 ARRIVA NITRA a.s. 700 000,00 SK bez DPH Ojazdený kĺbový autobus Karosa C 943.1944.
05030 - VBS 77/2006 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 10 848 192,00 SK bez DPH Servis pre 5 scada systémov TG8000.
06881 - VBT 123/2006 Migračný úrad Ministerstva vnútra SR 7 518 257,00 SK bez DPH Dodávka plynu do záchytného tábora v Humennom.
06919 - VST 233/2009 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 121 265,00 EUR s DPH Zemný plyn.
07575 - VST 246/2009 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre 400 000,00 EUR s DPH Nákup zemného plynu.
01255 - VST 31/2010 Nemocnica Poprad, a. s. 55 603 781,00 EUR s DPH Zemný plyn
05303 - VST 153/2010 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 436 818,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu.
07406 - VST 225/2010 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 126 664,00 EUR s DPH Zemný plyn
00313 - VST 10/2011 Nemocnica Poprad, a. s. 622 746,00 EUR s DPH Zemný plyn
08273 - VBT 245/2010 Psychiatrická nemocnica Hronovce 117 041,00 EUR bez DPH Dodávka zemného plynu naftového pre objekty Psychiatrickej nemocnice Hronovce
00579 - VST 14/2011 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 550 212,00 EUR s DPH Zemný plyn
03735 - VST 99/2011 Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. 192 972,00 EUR bez DPH Zemný plyn

Firmy bez štátnych tendrov

Firma Adresa IČO
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. Jašíkova 2, Bratislava, 821 03, Slovenská republika 35949473